Institutul Medico-Militar


Locuri disponibile privind mobilitatea academică în anul universitar 2021-2022
(transferul studenţilor înmatriculaţi  în instituțiile civile de învățământ superior acreditate din rețeaua de învățământ de stat, cu programe de studii în domeniul sănătate, în cadrul Institutului Medico-Militar)
 
An universitar
Specialitatea Locuri disponibile
Observații
2020-2026 (Anul II) Medicină generală 1 Catedra de pregătire și perfecționare medico-militară București/Institutul Medico-Militar
Medicină generală 3 Secția de pregătire medico-militară Târgu Mureș/Institutul Medico-Militar
2019-2025 (Anul III) Farmacie 8 Catedra de pregătire și perfecționare medico-militară București/Institutul Medico-Militar
2018-2024 (Anul IV) Medicină generală 1 Catedra de pregătire și perfecționare medico-militară București/Institutul Medico-Militar
Medicină dentară 7
Farmacie 6
Medicină generală 26 Secția de pregătire medico-militară Târgu Mureș/Institutul Medico-Militar
 

     Nu sunt acceptați la transfer studenți cu credite restante.

     Cererea de transfer se depune personal, până cel tarziu la data de 31 martie 2022, la sediul Institutului Medico-Militar București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Sector 1 București, interval orar 08-15.00, pentru cei care solicită transferul la Catedra de pregătire și perfecționare medico-militară București, sau la sediul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” Târgu Mureș, cladirea medicina legală, et. 1, interval orar 08-15.00, pentru cei care solicită transferul la Secția de pregătire medico-militară Târgu Mureș.
     Cererea de transfer trebuie sa conțină/să fie însoțită de avizul de principiu privind transferul din partea decanului facultății de unde pleacă studentul și avizul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București sau Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” Târgu Mureș, în funcție de opțiunea studentului și locul vacant bugetat  și  va avea anexate  următoarele documente:
  • situația școlară pentru anii absolviți (inclusiv anul universitar în curs);
  • copie carte de identitate și copie certificat de naștere.
     Dosarul de transfer depus, se va transmite prin grija Institutului Medico-Militar, la centrul militar zonal/județean/de sector pe raza căruia domiciliază studentul, în vederea derulării procedurii specifice de recrutare și selecție.
     Centrele militare zonale/județene/de sector trimit Institutului Medico-Militar dosarele candidaților declarați "Apt" la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie, în vederea întocmirii documentelor necesare transferului, respectiv a înştiinţării candidaţilor.
     Studenții în cauză care au susţinut şi promovat probele de selecţie organizate în scopul transferului de către Centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale şi au făcut dovada faptului că au promovat anul/ciclul de studii, depunând în acest sens adeverinţe cu situaţia şcolară emisă de facultatea din care fac parte, vor susţine, prin grija Institutului Medico-Militar, examenul la proba eliminatorie de cunoştinţe la limba engleză. Data susținerii probei de limba engleza va fi comunicată candidaților în timp util.
     În situaţia în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor disponibile la specializarea şi pentru anul de studiu respectiv, comisia desemnată în acest sens, va analiza  situaţia şcolară aferentă perioadei de studii parcurse anterior a studenților. Clasificarea se va face strict în ordinea descrescatoare a mediilor, fiind declarat admis, cel cu media cea mai mare. Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, comisia poate stabili criterii de ierarhizare suplimentare.
     După susținerea și promovarea atât a probelor specifice de recrutare şi selecţie susţinute în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale cât și a probei eliminatorie de cunoştinţe la limba engleză, se solicită aprobarea transferului ierarhic, iar candidatul va fi anunțat personal despre finalizarea procedurii de transfer.
     Studenții cărora li s-a aprobat transferul, se vor prezenta la sediul Institutului Medico-Militar București/ Secția de pregătire medico-militară Târgu Mureș,  în vederea participării la convocarea privind instrucţia militară de bază și luării în evidență/înmatriculare.