Rezultate FINALE proba scrisă - 24 iulie 2019


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
24.07.2019
Contestațiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează și se depun la Secretariatul Facultății de Medicină (bd. Eroii Sanitari, nr.8) în ziua de 25 iulie 2019, între orele 09.00 - 16.00.
 

Contestațiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se analizează în ziua de 25 iulie 2019, între orele 16.00 - 17.00. În acest scop, candidații se vor prezenta la sediul Facultății de Medicină din bd. Eroii Sanitari, nr.8.
Rezultatele contestațiilor privind punctajul se vor afișa în ziua de 25 iulie 2019, la ora 17.30.


 
Rezultate PROVIZORII proba scrisă - 24 iulie 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Examenul de admitere la Institutul Medico-Militar se va susține miercuri, 24 iulie, la Institutul Național de Sănătate Publică din strada Dr. Leonte Anastasievici, nr. 1-3, sector 5, București.
Accesul este permis pe poarta centrală în intervalul orar 07.45 - 08.15. Examenul începe la ora 09.00 și are o durată de 150 minute.
Pentru accesul în sala de concurs candidații trebuie să aibă asupra lor CI/Pasaport, în termen de valabilitate, precum și legitimația de concurs.
 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE LIMBA ENGLEZĂ‚ 
11.07.2019
În conformitate cu Metodologia examenului de admitere, pentru anul 2019, prezența în sala de examen a tuturor candidaților se face pe baza actului de identitate (carte de identitate sau pașaport), original, în termen de valabilitate. Pentru o bună gestionare a procedurilor specifice examinării, rugăm toți candidații să fie prezenți luni, 15 iulie a.c., ora 8.00, la punctul de acces al Institutului Medico-Militar, din str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1, București. 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DE LA SECȚIA
DE PREGĂ‚TIRE MEDICO- MILITARĂ‚ DIN TÂRGU MUREȘ

- sesiunea iulie 2019 -
02.07.2019
Toate detaliile privind înscrierea candidaților pe platforma online a UMFST Tg. Mureș, precum și modalitatea de plată a taxei de înscriere, vor fi prezentate candidaților de către reprezentantul Secției de Pregătire Medico-Militară Tg. Mureș, la examenul de Limba engleză, sub îndrumarea acestuia.
Taxa de înscriere la examen este de 200 lei.
Modalități de achitare a taxei de admitere: 
 1. Online, prin intermediul portalului de înscriere a UMFST (în momentul înscrierii);
 2. Prin virament bancar, în contul: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST), str. Gh. Marinescu nr. 38, localitatea Târgu Mureș, județul Mureș, cod poștal 540139, cod fiscal 4322742, cont IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX,  deschis la: Trezoreria Târgu Mureș.
 Atenție! Nu se acceptă plata prin mandat poștal!
 
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiți de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMFST Târgu Mureș.

ANUNȚ ADMITERE 2019
04.06.2019
Potrivit  legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București. Pentru anul universitar 2019-2020, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență pentru urmatoarele categorii de candidați:
 • orfanii de ambii părinți;
 • candidații instituționalizați în așezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
 • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
 • eroii revoluției române și copiii acestora;
 
Actele doveditoare vor fi prezentate, spre aprobare, secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere; Aprobarea scutirii de taxă se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți.
 
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați respectiv:
            a. copii după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
            b. adeverință de la Casa de copii sau de plasament familial;
            c. documente care atestă calitatea părintelui de  „Erou martir al Revoluției”;
            d. adeverințe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;
            e. adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale.

PROBA DE LIMBA ENGLEZĂ‚
03.06.2019
Probă scrisă de Limba engleză, pentru Admiterea 2019, se va desfășura în data de 15.07.2019, ora 800, la sediul Institutului Medico-Militar din București str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1.
Sunt declarați ADMIȘI candidații care obțin la examenul de Limba engleză, cel puțin nota 600.
Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.
 
Candidații se vor prezenta la proba scrisă de Limba engleză având asupra lor următoarele:
 • chitanța (reprezentând contravaloarea taxei de înscriere);
 • diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverință bacalaureat (se va preciza media finală);
 • foaia matricolă;
 • 4 fotografii color (tip buletin).
 
Taxă înscriere U.M.F. „Carol Davila” București
Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultățile și specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfașurării probelor,  doar taxa de participare va fi  returnată.
Taxa de înscriere se va achita doar la casieriile Băncii Transilvania, cu următoarele date de identificare:
 • denumirea instituției la care va susține admiterea: U.M.F. ”Carol Davila” București;
 • numele și prenumele candidatului;
 • suma depusă;
 • codul numeric personal al candidatului;
 • facultatea la care urmează să susțină admiterea: medicină/medicină dentară/ farmacie/fmam;
 • anul de studiu: 0;
 • tipul taxei: taxă de admitere.
 
Taxă înscriere U.M.F.S.T. Târgu Mureș
Cuantumul taxei este 200 lei și se achită on-line sau direct la casieria universității.

ANUNȚ ADMITERE 2019
28.05.2019
Informațiile despre înscrierea la probele scrise de specialitate vor fi făcute publice în data de 15 iulie 2019, imediat după finalizarea probei la limba engleză. Detalii despre susținerea examenului la limba engleză vor fi disponibile pe site-ul Institutului Medico-Militar, pe 3 iunie 2019. 

ANUNȚ
28.02.2019
Cifra de școlarizare
Pentru anul universitar 2019-2020, Institutul Medico-Militar are aprobată o cifră de școlarizare constituită din 126 de locuri, distribuite după cum urmează:
 
Instituția militară de învățământ Domeniul de licență/
masterat/doctorat
Specializarea acreditată sau autorizată să funcționeze
provizoriu/Programul de studii universitare de
masterat/Arma/Specialitatea militară
Ministerul Apărării Naționale
(cu fonduri asigurate
de la buget)
Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
ordine publică și securitate națională
(cu fonduri asigurate
de la buget)
Total
Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală 90 București     40 16 București     10 50
Tg. Mureș    50 Tg. Mureș     6 56
Medicină dentară 10   10
Farmacie 10   10
Total 126
 
Condiții
Admiterea în Institutul Medico-Militar se face în baza selecției din Centrele Militare Zonale și apoi, prin concurs, pe discipline, în funcție de specialitatea aleasă, la centrele de examinare ale Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București sau ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.
Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat la Centrele Militare Zonale/Județene, inclusiv examinarea medicală efectuată este 4 aprilie 2019.
Admiterea presupune parcurgerea a două mari etape și anume:

Prima etapă (selecția)
Recrutarea cuprinde verificarea îndeplinirii criteriilor generale și specifice, efectuarea unei examinări medicale la un spital militar, întocmirea dosarului de candidat cu documentele specificate de către Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal/Județean. Lista Centrelor Militare Zonale/Județene poate fi consultată aici.
 
Selecția cuprinde desfășurarea următoarelor probe, fiecare dintre ele având caracter obligatoriu și eliminatoriu, în următoarea ordine:
1. Testul psihologic
2. Probele sportive
3. Proba scrisă de Limba engleză
1. și 2. Testul psihologic și probele sportive se vor desfășura în unul din cele patru Centre Zonale de Selecție și Orientare din țară. Detalii despre aceste două probe, precum și locațiile Centrelor Zonale de Selecție și Orientare, în funcție de județele de domiciliu ale candidaților, se pot obține de aici.
Numai cei declarați ADMIȘI la aceaste două probe se pot prezenta la următoarele examene.
3. Proba scrisă de Limba engleză, pentru admiterea în anul de învățământ 2019-2020, se va desfășura la o dată ce va fi comunicată din timp pe site-ul și la sediul Institutului Medico-Militar din București.
Sunt declarați ADMIȘI la această probă candidații care obțin cel puțin nota 6,00.

Atenție! Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.

Candidații se vor prezenta la proba scrisă de Limba engleză având asupra lor următoarele documente:
 • chitanța (reprezentând contravaloarea taxei de înscriere);
 • diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverință bacalaureat (în care se va preciza media finală);
 • foaia matricolă (original/copie legalizată);
 • 4 fotografii color (tip buletin).
 
Etapa a doua (examenele de specialitate)
La această fază au acces numai candidații declarați ADMIȘI la etapa precedentă. Examenele se desfășoară la facultățile de profil din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București sau ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, după opțiunea candidatului privind catedra unde dorește să studieze (București, respectiv Târgu Mureș), în conformitate cu tematica și metodologia proprie a celor două universități.
Examenele propriu-zise vor avea loc la datele și în locațiile ce vor fi anunțate la sediul și pe site-urile celor două universități, în timp util.
Recomandăm tuturor candidaților să urmărească periodic secțiunea Admitere 2019, de pe site-urile celor două instituții de învățământ superior.
 
Amănunte privind metodologia examenului de admitere de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, găsiți aici.
 
Informații privind admiterea 2019 de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș, se pot obține de aici.
 
 
Top