Informații Admitere 2018
 
 

Nou ! Specializarea MEDICINĂ‚ MILITARĂ‚ în LIMBA ENGLEZĂ‚

 
07.09.2018 - Rezultate admitere specializarea Medicină Militară - limba englează 
                           - TABEL NOMINAL cu rezultatele candidaților declarați "ADMIS"

                           - TABEL NOMINAL cu rezultatele candidaților declarați "RESPINS"
06.09.2018 - Rezultate probă eliminatorie de limba engleză 


IMPORTANT!
IN ATENTIA CANDIDATILOR PENTRU PROGRAMUL MEDICINA MILITARA – LIMBA ENGLEZA
 
Candidatul va incepe inscrierea pe platform online a UMF Tg.Mures în peroada mentionata.
Candidatii care intampina dificultati la inscrierea online privind documentele necesare inscrierii, pot solicita lamuriri la reprezentantul catedrei de la Tg. Mureș -  dl. Liviu Dan RÂNJA - telefon 0727.821.716 sau la adresa de e-mail - dan.ranja@yahoo.com
 
In data de 06.09.2018, la ora 07:30, candidatii se vor prezenta la UMF Tg.Mures - cladirea medicina legala, cu urmatoarele documente:
 
- 1 dosar plic
- fișa de înscriere și legitimația de concurs listate la finalizarea înscrierii on-line
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și o copie simpla
- foaia matricolă în original și o copie simpla 
- 2 fotografii tip buletin de identitate
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei)
- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor 
 

Institutul Medico-Militar - UMF Târgu Mureș scoate la concurs 20 de locuri la specializarea Medicină – limba engleză.
Durata studiilor: 6 ani.

🔴Recrutare: 13.08.2018 - 24.08.2018. Cei interesați trebuie să se prezinte în vederea recrutării la sediul birourilor informare-recrutare din centrele militare județene/de sector pe a căror rază domiciliază.
Condiții de recrutare:
🔹Vârstă maximă: 30 de ani împliniți în cursul anului 2018;
🔹Studii: liceu cu bacalaureat sau promovarea examenului de bacalaureat pana la data concursului de admitere.
Pentru mai multe informații și înscriere, cei interesați trebuie să se prezinte la biroul informare-recrutare care funcționează în cadrul centrului militar din județul/sectorul în care domiciliază. 

🔴Selecție: 29.08.2018 - 30.08.2018, în cadrul unuia din cele 4 centre zonale de selecție și orientare (Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc sau Constanța), în funcție de arondarea centrelor militare județene/de sector.
Probele de selecție constau în testare psihologică, parcurgerea unui traseu utilitar aplicativ și susținerea unui interviu de evaluare finală.
Mai multe detalii găsiți AICI: https://goo.gl/BWzEsi

🔴Candidații admiși în urma participării la selecție se vor înscrie ONLINE, pe site-ul instituției de învățământ, în perioada 03.09.2018 - 05.09.2018.
Prezentarea candidaților înscriși online pentru concursul de admitere, va avea loc în data de 06.09.2018, ora 07:30, la sediul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.
În data de 06.09.2018 candidații vor fi testați la limba engleză, această probă fiind eliminatorie.
În data de 07.09.2018 va avea loc examenul de admitere.

Mai multe detalii referitoare la admitere găsiți AICI: https://goo.gl/PZV1fC

✅Pentru obținerea unor informații detaliate vă rugăm să vă adresați birourilor informare-recrutare de care aparțineți cu domiciliul.
Adresele și numerele de telefon sunt publicate AICI: https://goo.gl/nduabh

 
Rezultate proba scrisă - 25 iulie 2018
 
 
Candidații pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar vor susține examenul miercuri, 25 iulie, în sala de sport a Facultății de Medicină Generală din Bulevardul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 2, București.
Accesul este permis pe poarta centrală în intervalul orar 07.45 - 08.15. Examenul începe la ora 09.00 și are o durată de 150 minute.
Pentru accesul în sala de concurs candidații trebuie să aibă asupra lor CI/Pasaport, în termen de valabilitate, precum și legitimația de concurs.
 


 
 
 
 
Admiterea în Facultățile U.M.F. “Carol Davila” București se desfășoară, conform hotărârii Senatului universitar, în ziua de miercuri 25.07.2018.
Proba scrisă va începe la ora 900 la toate Facultățile (Medicină, Medicină dentară și Farmacie).

 
Desfășurarea probei scrise la Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie
•durata probei scrise: 2 ore și 30 minute (900 –  1130)•
 
745
 Intrarea candidaților în săli;
830 Distribuirea materialelor către săli;
800900 Organizarea activităților la sălile de concurs și instructajul candidaților;
900 Debutul probei scrise; deschiderea caietelor de concurs de către candidați; din acest moment candidații care au întârziat nu mai au acces în sălile de concurs;
9001130 Desfășurarea probei scrise;
900930 Candidații nu pot părăsi sala de concurs;
930 Candidații care doresc să părăsească definitiv sala de concurs o pot face după predarea grilelor de răspuns, a caietelor cu subiectele probei scrise și semnarea în lista de prezență;
1000 Începe ștampilarea în săli a grilelor de răspuns;
1000 1100 Predarea către responsabilul de obiectiv (sediu) de către decani, sub semnătură, a stick-urilor și a grilelor de corectură (plan B);
1100 Candidații nu mai pot să părăsească sălile de concurs;
11001130 Operatorii introduc stick-urile în calculatore;
1130 Încheierea probei scrise. Începe corectarea electronică în prezența candidaților;
11301330 Corectura electronică în săli;
13301400 Predarea materialelor de concurs de la săli, de către șefii de sală, sub semnatură (la Comisia tehnică);
14001430 Comisiile tehnice predau grilele de răspuns ale candidaților pentru a doua corectură (decanat Facultatea de Medicină);
1400 Predarea calculatoarelor (din sălile de concurs) de către operatori, pe bază de proces verbal;
1430
 • A doua corectură electronică – decanat Facultatea de Medicină;
 • Rezolvarea discordanțelor între corectura din săli și a doua corectură;
 • Întocmirea listelor cu rezultatele concursului (candidații admiși în ordinea punctajului și candidații respinși în ordine alfabetică).


 N.B.
Orele 1400 – 1600  - Depunerea contestațiilor privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri (contestațiile se depun la comisiile de admitere ale fiecărei facultăți, respectiv la secretariatul facultății);
Orele 1600 – 1800  - Rezolvarea contestațiilor privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri.

 
 
Condiții de admitere

Admiterea in Institutul Medico-Militar se face pe bază de concurs, și se desfășoară în două etape:

Prima etapă - caracteristică instituțiilor militare de învățământ universitar este organizată și se desfășoară conform precizărilor Directiei Management Resurse Umane prevăzute in "Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii in instituțiile militare de invățământ, în anul universitar  2018-2019", și cuprinde următoarele probe:

1. Proba sportivă Descrierea probelor sportive
2. Test psihologic
3. Probă scrisă de Limba engleză

Proba sportivă și testul psihologic se vor desfășura într-unul din centrele zonale de selecție și orientare din Breaza, Câmpulung-Moldovenesc, Constanta și Alba-Iulia.

Probă scrisă de Limba engleză pentru admiterea 2018 se va desfășura în data de 16.07.2018 (acces începând cu ora 08.00), la sediul Institutului Medico-Militar din București. 
Sunt declarați ADMIȘI candidații care obțin la examenul de limbă engleză cel puțin nota 6,00.
Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.

Candidații se vor prezenta la proba scrisă de Limba engleză având asupra lor următoarele:
 • chitanța (reprezentând contravaloarea taxei de înscriere)
 • diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverință bacalaureat (se va preciza media finală)
 • foaia matricolă
 • 4 fotografii color (tip buletin)
Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultățile și specializările.
75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfașurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.
 
Taxa de înscriere va fi plătită în contul:
 • Cont: RO11RNCB0090000509620151
 • Cod Fiscal: 4192910
 • Banca Comercială Română
 • Beneficiar : Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București.
 Se vor preciza: numele candidatului, C.N.P.-ul și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul, respectiv :
 • Facultatea de Medicină;
 • Facultatea de Medicină Dentară;
 • Facultatea de Farmacie;

Mențiune:
 • Candidații care susțin examentul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș vor achita taxa de înscriere la Institutul Medico-Militar după susținerea probei scrise de Limba engleză.
 • Taxa de inscriere este de 200 lei și se va achita reprezentantului catedrei de la Tg. Mureș (P.c.c. Liviu Dan RÎNJA)


Potrivit  legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.
Pentru anul universitar 2018-2019, Senatul UMF “Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență pentru urmatoarele categorii de candidați:
 • orfanii de ambii părinți;
 • candidații instituționalizați în așezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
 • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
 • eroii revoluției române și copiii acestora;
Actele doveditoare vor fi prezentate, spre aprobare, secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere; Aprobarea scutirii de taxă se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți.
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați respectiv:
 • copii după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
 • adeverință de la Casa de copii sau de plasament familial;
 • documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluției”;
 • adeverințe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;
 • adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale.

IMPORTANT: Toate aceste probe sunt eliminatorii. Înscrierea candidaților pentru prima etapă se face la centrele militare din zona domiciliului stabil, unde vor fi informați asupra tuturor cerințelor și condițiilor legate de admitere.

A doua etapă, la care au acces numai cei declarați ADMIS în prima etapă, se desfășoară la facutățile de profil din U.M.F. „Carol Davila” București și U.M.F Târgu Mureș după tematica și metodologia proprie a celor două universități, in data de 25.07.2018.
 

Pentru anul universitar 2018-2019 Institutul Medico Militar are aprobată o cifră de școlarizare de 200 de locuri, distribuite în felul următor:


Pentru detalii suplimentare privind procesul de selecție:
 
M.Ap.N.: Detalii despre procesul de recrutare - http://recrutare.mapn.ro
Secretariat Institutului Medico-Militar: 021.319.60.06 int. 153

M.A.I.: Recrutarea candidaților se realizează de către Direcția Medicală a M.A.I. (prin Serviciul Management Resurse Umane) și structurile de resurse umane din unitățile subordonate Inspectoratului General al Poliției Române.
Relații suplimentare la tel. 021.303.70.80 interior 10402.

ANP: Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere se realizează la unitățile penitenciare din rețeaua ANP.
Relații suplimentare la tel.: 021/208.61.50 interior 27523
 
 
Top